Proč právě CHKOB?

 

Pod tlakem tisíců dotazů na původ této zkratky jsem byl radou starších naší organizace (Olexander Stokurev, Nicolae Posraldescu a Petteri Leino) pověřen vypracovat podrobnou zprávu o původu a účelu této zkratky, určenou pro publikování na veřejnosti. Tak tedy : Jak jistě všichni vědí, prapůvodní impuls ke vzniku klubu daly ony famózní závody Botas Cup 2000, na kterých budoucí zakladatele velmi potěšila nejen hustota výskytu Toi Toi budek, ale i (a to především) jejich úžasné čištění a mytí. Slovo dalo slovo a vznikl spolek, jehož členové se svobodně a o své vůli rozhodli ctít a chránit tyto unikátní budky.

A když chránit, tak podle zákona! Konkrétně dle toho č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), jehož § 25, odst. 1 říká: „Chráněná krajinná oblast (CHKO) je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů,  s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.“ No, to sice na Toi Toi budku moc nesedí, ale daleko zajímavější je hned následující paragraf (26), kde je uvedeno, že: „Na celém území chráněných krajinných oblastí je zejména zakázáno:

a)      zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

b)      Tábořit a rozdělávat ohně

c)       Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo místa k tomu určená.

d)      Používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti.

e)      Stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály.

f)         Pořádat automobilové a motocyklové soutěže.

g)      Provádět chemický posyp cest.

h)       Měnit dochované prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany.“

V tomto již každý pozná Toi Toi budku, která tímto splňuje podmínky pro zařazení mezi CHKO. Jelikož se ale nejedná o rozsáhlý krajinný útvar, byla vytvořena speciální kategorie CHKO – B (jako budka), jejíž označení jsme si dali do názvu, aby tak každý poznal naše přesvědčení a naše zásady. Důležitou roli hrálo i zdůraznění faktu, že jediná správná (a tudíž chráněná) kadibudka je pouze ta s logem TOI TOI na dveřích. Jelikož ale míti pomlčku v názvu je ošklivé, zkrátili jsme to na CHKOB, což je ona pro mnohé tak tajemná zkratka. Méně chápaví jedinci se mohou u mě přihlásit na konzultace, popřípadě poslat písemný dotaz.

P.S.: Děkuji tímto Radce Z. za vydatnou (a nepostradatelnou) pomoc při psaní tohoto výtvoru  a hlavně zdůrazňuji, že si nepřála být jmenována (a to za žádných okolností) J.

Sepsáno dne 23. 1. 2002 ©>666!!!<